Yukarı
Bitki Siparişleri İstanbul İli İle Sınırlıdır.
İSTANBUL

KVKK Aydınlatma Metni


İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “AĞAÇ A.Ş.”) olarak, resmi internet sitemiz olan https://agac.istanbul/ adresi üzerinden elde ettiğimiz sizlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin siz internet sitesi ziyaretçilerimize yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Şirketimiz tarafından, https://agac.istanbul/ adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Tablo-1

Kişisel Veriniz

Şirketimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımı/Amaçlarımız

İşlem güvenliği kayıtları (IP Adresleri ve Çevrimiçi Belirleyiciler)

https://agac.istanbul/

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

(5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek)

Kimlik bilgileri (isim, soy isim), iletişim bilgileri

https://agac.istanbul/iletisim

Kurumsal iletişim süreçlerinin yürütülmesi

1

(telefon numarası, e-posta adresi)

   

2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması 2.1.Yurt İçi Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aktarılmaktadır.

Tablo-2

Aktarım Amacı

Hukuka Uygunluk Sebebi

Alıcı Grubu

Denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İş faalitetlerinin yürütülmesi/denetimi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Dış hizmet sağlayıcı (İsttelkom)

AĞAÇ A.Ş., kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanız alınmaksızın üçüncü kişilere

aktarmayacağını taahhüt eder.

2.2.Yurt Dışı Aktarım

Şirketimiz yukarıda sayılan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Prosedürü, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

2

Şirketimiz fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

4. Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Talepleriniz

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde https://agac.istanbul/ adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Formda belirtilen yollardan biriyle Şirketimize başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal verisorumlusu@agac.istanbul ya da istanbulagacpeyzajegitim@hs01.kep.tr adresinden Şirketimiz ile irtibata geçiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri https://agac.istanbul/ adresinden takip edebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis numarası:

 0481010103000019

Aydınlatma metnini okudum, anladım.

E-posta: verisorumlusu@agac.istanbul

Adres: Güzeltepe Mah. Fatih Sultan

Mehmet Bulvarı No:33 34060 Alibeyköy-

3

Eyüp/İstanbul

2021 Bahçemarket. Gizlilik ve Güvenlik Politikası İptal ve İade Koşulları